Algemene leveringsvoorwaarden

DE WIT datacenterkoeling levert volgens onderstaande voorwaarden Units en/of  Service/Onderdelen. Voorts zijn op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten van toepassing de algemene aanbiedings-, verkoop-, leverings-, betalings-, installatie-, reparatie- en onderhoudsvoorwaarden van de NVKL. Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 18 februari 2015 jaar onder nr. 25/2015.   

pdf NVKL algemene leveringsvoorwaarden